Č. j. 134/2009

Mateřská škola „Masarykova dětská školka“

Zlonice, okres Kladno

Tylova 438, 273 71 Zlonice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

U NAŠÍ JABLOŇKY“
jabloňka

ŠVP „U naší jabloňky“

 • ŠVP byl zpracován podle RVP PV č. j. 32405/2004-22.
 • ŠVP vychází z podmínek MŠ a ze zpracovaných analýz.
 • ŠVP zpracovala Mgr. Dvořáková Jana – ředitelka MŠ ve spolupráci s pedagogickými a provozními pracovnicemi ve Zlonicích k 31. 08. 2009.
 • ŠVP byl projednán se zřizovatelem dne: 31. 8. 2009 a současně zveřejněn dne 31. 08. 2009 na informačních tabulích v MŠ.
 • Od prvního vydání ŠVP PV došlo na základě provedené evaluace k aktualizaci, a to k 01. 09. 2011 a k 01. 09. 2015. První aktualizace se týkala doplnění identifikačních údajů a podmínek vzdělávání, druhá aktualizace se týkala doplnění věcných podmínek školy, podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a rozšíření odpoledních zájmových aktivit.
 • ŠVP prošel poslední aktualizací k 01. 09. 2015 /projednáno na pedagogické radě 26. 08. 2015/.
 • Platnost ŠVP PV do 31. 08. 2016.

OBSAH ŠVP:

 1. Identifikační údaje
 2. Charakteristika školy
 3. Podmínky a organizace vzdělávání
 4. Charakteristika vzdělávacího programu
 5. Vzdělávací obsah
 6. Evaluace

SEZNAM PŘÍLOH:

KONCEPCE

 1. Strategické cíle ve strategických oblastech
 2. Cíl školního roku 2015/2016
 1. Organizační řád MŠ

Kádrové obsazení školy

Rozpis služeb

 1. Pracovní náplně

Mimotřídní aktivity

 1. Situační analýza
 1. Plán hospitačních činností, plán kontrolních činností
 2. Kritéria hodnocení
 3. Hodnocení školního roku
 4. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 5. Pracovní řád
 6. Školní řád
 7. Provozní řád MŠ
 8. Provozní řád zahrady MŠ /děti, zaměstnanci/
 9. Stravovací řád ŠJ
 10. Vnitřní předpis
 11. Další aktivity

Další přílohy:

TVP – Berušky, Motýlci, Včelky

MPP

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kapacita zařízení

Seznamy dětí

Plán porad

Plán materiálního vybavení a oprav

MŠMT – Předškolní vzdělávání

Organizace školního roku

Akce MŠ

Třídní schůzka – program

Provoz MŠ, ŠVP, TVP, MPP, ŘÁD MŠ – podpisy rodičů

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: Mateřská škola „Masarykova dětská školka“ Zlonice, okres Kladno

Sídlo: Tylova 438, 273 71 Zlonice

Přehled hlavní činnosti: předškolní vzdělávání dětí

Zřizovatel: ÚM Zlonice, nám. Pod Lipami 29

Ředitelka školy: Mgr. Dvořáková Jana

Zástupce: Košťálová Dana

Vedoucí školní jídelny: Žebrová Jitka

Telefon: 312 591 100

e-mail: mszlonice@volny.cz

www: mszlonice.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Bankovní spojení: 390794319/0800

Identifikátor předškolního zařízení: 600 043 819

IČO: 70 989729

IZO: 107 511 843

ID datové schránky: nnrkupp

Změna zařazení do sítě škol: 01. 01. 2003

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola ve Zlonicích byla otevřena v roce 1929 a sloužila jako opatrovna pro děti místních občanů, kteří si uvědomovali důležitost předškolního zařízení v obci. K uctění našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka byla nazvána „Masarykovou dětskou školkou“. V pozdějších letech byl název zrušen, dne 22. 1. 1996 MŠMT ČR původní název obnovilo. Nový název předškolního zařízení zní: Mateřská škola „Masarykova dětská školka“. Od 01. 01. 2003 má škola právní subjektivitu.

Budova se nachází na oploceném pozemku mimo hlavní komunikace. Ke škole patří zatravněná zahrada se vzrostlými stromy, které přináší poučení i příjemnou atmosféru během celého roku /na jaře je příjemná vůně květů, v létě stín, na podzim barevná scenérie z listí, v zimě klid,…/. Současně je vybavena dřevěnými herními prvky z akátového dřeva. Nedílnou součástí naší zahrady je „jabloňka“, která je i součástí našeho ŠVP.

Mateřská škola má tři třídy. První třída je pro děti nejmladší věkové skupiny a kapacita této třídy je 15 dětí. Ve druhé a třetí třídě jsou děti 4 – 6 leté a děti s odkladem školní docházky. Práce v těchto skupinách maximálně rozvíjí dětskou fantazii, tvořivost, podporuje samostatnost a podílí se přirozenou cestou na vytváření vztahu mezi mladším a starším kamarádem. Kapacita druhé třídy je 23 dětí, třetí třídy 24 dětí. Celková hygienická kapacita předškolního zařízení je 62 dětí.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně.

Škola bývá kapacitně zcela naplněna.

Celodenní provoz je zajištěn v době od 6,30 – 16,00 hodin.

Spolupracujeme s Úřadem městyse Zlonice, ZŠ Zlonice, PPP v Kladně, pediatrem, klinickou logopedkou, ekologickým centrem Javory, MŠ Dřínov a 1. a 8. MŠ Slaný, DDM „Ostrov“ Slaný, knihovnou Zlonice a Slaný, aj.

 1. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Věcné /materiální/ podmínky školy

Budova

Mateřská škola ve Zlonicích je škola s dlouholetou historií. Byla přímo postavena jako předškolní zařízení pro děti místních občanů již v roce 1929. Za tuto dobu prošla drobnými i rozsáhlejšími vnitřními úpravami. Její technický stav je dobrý.

Budova je jednopatrová, v přízemí částečně bezbariérová. Zde se nachází dvě třídy, jídelna, školní kuchyň, společné hygienické zařízení a šatna první třídy. V suterénu budovy najdeme šatny 2. a 3. třídy, hygienické zařízení, kotelnu, kancelář vedoucí ŠJ, šatnu zaměstnanců, sklad čisticích prostředků, pomůcek a sklad ŠJ /vše je řešeno velmi úsporně, aby vyhovovalo organizaci provozu/. V poschodí je 1. třída /která je v odpoledních hodinách využívána k zájmovým odpoledním aktivitám/, ředitelna, hygienické zařízení a půda. Třída je malá a tím dochází ke snížení kapacity, zařazujeme do ní 15 nejmladších dětí z MŠ, pedagogická pracovnice má však více času a prostoru na individuální i skupinovou práci s mladšími dětmi.

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory pro 62 zapsaných dětí /respektujeme závaznou hygienickou kapacitu OHS Kladno/, dětský nábytek ve třídách je nový, rozměrově diferencovaný podle výšky dětí. Rekonstrukce hygienického zařízení podle vyhlášky č. 108/2001 proběhla v srpnu 2002, následně v červenci 2014. Tělocvičné vybavení a nářadí ve třídách je zdravotně nezávadné a bezpečné /prochází pravidelnými revizemi/.

Vybavení pro odpočinek – k odpočinku využíváme molitanová lehátka, polštářky a pokrývky jednotlivých dětí jsou uloženy odděleně do speciální skříňky, která je v souladu s hygienickými předpisy.

Kotelna je od roku 1994 zrekonstruována na LTO, ve třídě je tepelné čidlo, které automaticky zajišťuje stálou teplotu ve třídách, sklad na pevné palivo slouží jako sklad na LTO. V celé budově jsou nová plastová okna /opatřena sítěmi proti hmyzu/ a nové vchodové dveře.

Zahrada

Budova se nachází na oploceném pozemku mimo hlavní komunikace. Ke škole patří zatravněná zahrada se vzrostlými stromy, altánek, dvě chráněná pískoviště, šplhací věž Agnes, skluzavka, kreslící tabule, dřevěný domeček, dvě houpadla, dřevěný hrad Křivoklát, pirátská pevnost, loď cestovatelů, horolezecká střecha, balanční cesta, sestava hrazdiček, vrtulník a venkovní posezení pro děti /stolečky a lavičky/ vhodné ke stolování v přírodě či stolním hrám na školní zahradě. V létě využíváme k otužování plastový zahradní bazén. Používáme městskou vodu a denně ji vyměňujeme. V roce 1997 byl k budově MŠ přistavěn sklad zahradních hraček. O zahradu pečují pracovnice MŠ, náročnější údržbu provádí pracovníci městys Zlonice.

Prostory mimo školní pozemek

Využíváme oblast zahrádek, rybníků, louky, fotbalové hřiště, školní hřiště, parku, lesa, travnatých ploch sokolovny. Vzdálenější cíle vycházek nebo výletů volíme podle fyzické zdatnosti dětí.

Školní kuchyně

Součástí MŠ je školní kuchyně, která prochází postupně potřebnými úpravami – proběhla výměna obkladů, nerezových dřezů, kuchyňského nábytku, pracovních ploch, postupně dochází k výměně vnitřního zařízení /nádobí, lednička, mrazák, elektrické přístroje, elektrická kamna, …. /.

Učební pomůcky a materiál

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem /stolečky a židličky jsou přizpůsobeny velikosti dětí/, dřevěnými domky, hračkami, didaktickými pomůckami, televizí /využívá se hlavně v době nepříznivého počasí/ magnetofonem, počítačem, pracovními materiály a základními tituly dětské i učitelské literatury. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát i uklízet, jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Klavír, cvičící stěna, nákladné či rozměrné objekty jsou pro více tříd MŠ společné.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti, jsou vystaveny v šatnách, schodištích, dveřích i v prostoru třídy. Rodiče mají možnost hodnocení i porovnání.

Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy, herní prvky ve třídách i na školní zahradě procházejí pravidelnými revizemi, případně i následnými opatřeními.

3.2 Životospráva

Učitelky dbají o uspokojování základních potřeb dětí /jídlo, tekutiny, hygiena, aj./, vedou děti k postřehnutí a vyjádření svých potřeb i zvyšování samostatnosti.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů „spotřebního koše“. Vedoucí ŠJ vyhodnocuje jídelníček z pohledu nutričních hodnot, skladby a pestrosti. Sleduje dodržování intervalů mezi jídly / napomáhá organizační řád/, kvalitu, teplotu pokrmů a další závazné ukazatele. Děti do jídla násilně nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Pracovnice ŠJ vycházejí vstříc rodičům i při přípravě diet. Po dohodě a ve spolupráci s konkrétními rodiči se maximálně snaží propojit vařené jídlo s danou dietou.

Pitný režim je nedílnou součástí nabídky /čaj, voda/, konvice s pitnou vodou i hrnečky jednotlivých dětí jsou v každé třídě. Učitelky v průběhu dne připomínají dětem důležitost pitného režimu.

S výjimkou výrazně nepříznivého počasí děti denně tráví alespoň část dopoledne venku, v teplejším období se přenáší ven i řízené činnosti a odpolední hry. Jelikož ve třídách není možné plně zajistit dostatek bezpečného pohybu, často přenášíme pohybové aktivity do přírody.

Odpočinek a spánek je součástí režimu dne, ale flexibilně vycházíme z konkrétních potřeb dětí a aktuální situace.

3.3 Psychosociální podmínky

Celý kolektiv MŠ se snaží o vytváření spokojeného a bezpečného klima školy.

Adaptace

Děti před nástupem do MŠ mohou docházet se zákonnými zástupci na návštěvy do MŠ či na školní zahradu. Při zahájení docházky umožňujeme postupný adaptační režim a zkrácený pobyt v MŠ. Rodiče jsou předem na informativních třídních schůzkách či individuálně informováni o době a formě adaptace.

Velikost skupin

Z důvodu závazné hygienické kapacity tříd a stávajícího prostorového řešení je do 1. třídy zapsáno 15 dětí, do 2. třídy 23 dětí a 3. třídy 24 dětí. V menších skupinách se děti cítí lépe, učitelka se jim může více věnovat dle jejich individuálních potřeb, ve třídě je větší klid, méně hluku a děti nejsou neurotizovány spěchem a chvatem.

Spojování tříd z organizačních důvodů volíme co nejšetrněji k dětem.

Denní rytmus a řád

I přes časovou uvolněnost dodržujeme základní denní řád. Z organizačních důvodů musíme dodržovat čas hygieny a stolování. Klidná pravidelnost denního rytmu /hlavně zpočátku/ usnadňuje dětem orientaci v čase a navozuje pocit bezpečí a jistoty.

V okrajových dobách /6,30 – 7,00 – 7,15 a po 15,15 hodině/ a při celoškolních akcích se děti schází v jedné /dvou/ třídách. Stejně je tomu tak při pobytu na zahradě, čímž je umožněno vzájemné poznávání dětí.

Respektování dětské mentality

Zohledňujeme potřeby dětí svěřené skupiny a zájem dětí o činnost. Nabízíme pestré a lákavé možnosti hry s pedagogickým podtextem, ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hry a učení. Přijímáme dětské projevy s porozuměním, odlišnosti dětí respektujeme. Ve třídě budujeme atmosféru důvěry, porozumění, sounáležitosti a psychického bezpečí /prevence šikany/. Podporou, motivací a pozitivním povzbuzením vedeme děti k sebepoznání, sebedůvěře a uvědomění si vlastní osobnosti.

Do popředí zájmu stavíme hry s prvky spolupráce, případně hodnocení vzhledem k vlastnímu dřívějšímu výkonu. Formou prožitkového učení vedeme děti k socializaci a spolupráci s kamarádem, kolektivem, společností, přírodou.

Respektujeme pohybové vyžití dětí při denním zdravotním cvičení a zejména při pobytu venku.

Pro předškolní děti připravujeme program zaměřený na přípravu ke školní docházce, ve kterém jsou cíleně vytvářeny předpoklady celoživotního vzdělávání.

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho individualitu, potřeby, talent, potíže, vycházíme z vyšetření v PPP, věnujeme se navrženým doporučením.

Napomáháme adaptaci, pozorujeme osobní vlastnosti, zkušenosti, rozvoj a pokrok za určité období. O svých poznatcích vedeme pedagogické záznamy.

3.4 Organizace

Děti jsou do MŠ přijímány podle ředitelkou vypracovaných a předem zveřejněných kritérií. Přednostně jsou zařazovány děti v předškolním věku. Dále děti rodičů bydlících v městys Zlonice a částí městyse /Lisovice, Vyšínek, Břešťany, Tmáň/, podle věku, v případě volné kapacity i děti z ostatních obcí podle věku.

Patnáct nejmladších dětí zařazujeme do první třídy, ostatní děti rovnoměrně rozdělujeme do třídy druhé a třetí. Vzdělávací program je těmto skupinám přizpůsoben. Spontánní hra probíhá celým denním programem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Časový režim je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Z organizačních důvodů musíme dodržovat čas hygieny a stolování.

MŠ je otevřena v pracovní dny od 6,30 – 16,00 hodin. Ranní scházení dětí probíhá v době od 6,30 do 7,00 hodin v jedné třídě, od 7,00 – 7,30 hodin ve dvou třídách, od 7,30 hodin ve všech třídách. Pozdější příchody lze dohodnout s učitelkou předem.

Vyzvedávání dětí probíhá zpravidla po obědě /v 12,00 – 12,30 hodin/, odpoledne od 14,30 do 16,00 hodin, v jinou dobu kdykoli po dohodě s učitelkou.

Poslední týden v červenci a celý srpen bývá MŠ uzavřena z důvodu plánovaných oprav, malování, velkého úklidu a dovolených.

Denní režim:

BERUŠKY /1. třída/

06.30 – 09.30              hry, cvičení, hygiena, IP, skup. práce – didakticky zacílen činnosti ve                                                    skupinách i individuálně

8,30                             svačina

9,30 – 11.30                pobyt venku

11,30 – 14.00              oběd, hygiena, spánek

14.00 – 16.00              hygiena, svačina, IP, zájmové činnosti a hry do odchodu dětí /i venku/

MOTÝLCI /2. třída/

06.30 – 09.45              hry, cvičení, hygiena, IP, skup. práce – didakticky zacílené činnosti ve                                                  skupinách i individuálně

08.45                           svačina

09.45 – 11.45              pobyt venku

11.45 – 13.45              oběd, hygiena, poslech pohádky, odpočinek

13.45 – 16.00              zájmové aktivity, hygiena, svačina, IP, hry do odchodu dětí

 

VČELKY /3. třída/

06.30 – 10.00              hry, cvičení, hygiena, IP, skup. práce – didakticky zacílené činnosti

ve skupinách i individuálně

09,00                           svačina

10,00 – 12.00              pobyt venku

12,00 – 13.45             oběd, hygiena, poslech pohádky

13,45 – 16.00             zájmové aktivity, hygiena, svačina, IP, hry do odchodu dětí

Děti nacházejí v MŠ klidné zázemí a soukromí. Pokud potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.

Výlety a mimořádné události organizujeme v rámci dopoledních nebo celodenních činností. Seznam měsíčních akcí je vyvěšen na nástěnce pro rodiče. Rodiče mají právo konzultovat, navrhovat i účastnit se daných aktivit.

Stravování dětí

Stravování je jednotné, svačiny jsou podávány najednou. Ve druhé a třetí třídě si děti prostírají a berou jídlo samostatně. Ve třídě nejmladších dětí pomáhá při stolování učitelka a uklizečka. Oběd je dětem servírován personálem. Pití je dětem k dispozici celodenně /přímo ve třídách/ i na školní zahradě /dětské pítko/.

Zdravotní péče

Rodiče přivádí děti zdravé, informují učitelku o zákazech a doporučení lékaře. Rodiče a učitelky se navzájem informují o změnách zdravotních i psychických projevů dítěte. Preventivní zdravotní péči zajišťují rodiče.

Při úrazu či onemocnění zajistí první pomoc učitelka.

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Vstup do budovy je zabezpečen. Spodní i horní vchodové dveře jsou bezpečnostně zajištěny proti vstupu cizích osob a jdou samostatně otevřít pouze s použitím čipů, které zákonní zástupci získali od ředitelky školy. V případě ztráty čipu jsou rodiče povinni o ztrátě čipu informovat ředitelku školy, která zajistí zrušení kódu ztraceného čipu. V případě zapomenutí čipu musí příchozí použít zvonku, představit se a vyčkat na automatické otevření dveří či příchodu personálu. Všechny uvedené činnosti mají za úkol zvýšit bezpečnost dětí v MŠ.

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte /prohlášení o vydávání dítěte pověřenému zástupci/.

Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby byly tři nebo čtyři učitelky s dětmi venku /např. školní zahrada/, nebo v menších skupinách s jednou pedagogickou pracovnicí. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech /plavání, sáňkování, apod./ nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji paní uklizečku).

Z důvodu bezpečnosti dětí došlo ve spolupráci s Úřadem městyse Zlonice k výměně oplocení zahrady MŠ.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu /blíže obsah průběžných vzdělávacích cílů/.

Opatření při úraze:

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů.

3.5 Řízení MŠ

Problematika všeobecného ustanovení, organizačního členění, řízení školy – kompetence, funkčního členění a oceňování práce je konkrétně rozpracována v Organizačním řádu MŠ. Podrobnější informace – Organizační řád – příloha č. 3.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny, pracovníci s nimi byli seznámeni a pracovní náplně podepsali. Podrobnější informace – pracovní náplně – příloha č. 4.

Pedagogické a provozní rady probíhají většinou společně, anebo mají společnou organizační část. Termín – měsíčně, popřípadě jednou za dva měsíce, dle potřeby ihned. Organizace služeb je předem zpracována a vyvěšena na informačním místě pro pedagogické pracovnice. Aktuální změny konzultujeme dle potřeby.

Pedagogické i provozní pracovnice se aktivně zapojují do organizace činností a akcí, navrhují, řídí i organizují akce společné pro děti i rodiče. Všechny pracovnice se aktivně podílejí na plnění cílů a úkolů ŠVP a TVP. ŠVP, TVP a evaluační činnosti nejsou uzavřené materiály, naopak můžeme s nimi stále pracovat, aby byly smysluplné a užitečné.

Ředitelka kontroluje, hodnotí, rozhoduje, motivuje a podporuje spolupráci pracovníků školy. Podrobnější informace – plán hospitačních činností, kritéria hodnocení – příloha č. 6, 7.

Spolupracujeme s Úřadem městyse Zlonice, KÚ Středočeského kraje, ZŠ, 1. a 8. MŠ Slaný, MŠ Dřínov, PPP v Kladně, pediatrem, klinickou logopedkou a v oblasti ekologie s ekologickým centrem Javory.

3.6 Personální a pedagogické zajištění

Kádrové obsazení školy:

Mgr. Dvořáková Jana            ředitelka          SPgŠ, PF UK v Praze

Šimková Hana                        učitelka           SPgŠ

Teimlová Václava                   učitelka           SPgŠ

Košťálová Dana                     učitelka           SPgŠ

Cirusová Alena                      učitelka           SPgŠ

Pracovní doba pedagogických pracovníků – příloha č. 3.

Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci a dlouholetou praxi.

Rozdělení učitelek do tříd:

 1. třída „Berušky“ Mgr. Dvořáková Jana, Košťálová Dana
 2. třída „Motýlci“ Mgr. Dvořáková Jana, Šimková Hana
 3. třída „Včelky“ Cirusová Alena, Teimlová Václava

Pedagogický sbor je stabilní, učitelky mají zájem o DVPP, aktivně se účastní nabízených akcí a školení dle finančních možností našeho zařízení. Při výběru vzdělávacích aktivit vycházíme ze zpracovaného plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy, ale i individuálního zájmu pracovníků. Podrobnější informace – příloha č. 9.

Kmenové učitelky zajišťují i nadstandardní odpolední zájmové aktivity. Ve škole probíhá logopedická prevence za přítomnosti rodičů /prevence probíhá pod metodickým vedením klin. logopedky pí. Mgr. Merklové – Slaný/, aktivitu vede logopedická asistentka Mgr. J. Dvořáková. Zájmovou aktivitu „Mrštný jazýček“ /skupinové logopedické cvičení/ vede logopedická asistentka A. Cirusová, „Předškoláček“ vede V. Teimlová, výtvarnou aktivitu „Pastelka“ vede H. Šimková, „Orientální tanečky“ D. Košťálová.

Spolupracujeme se SPgŠ v Litoměřicích a v SPgŠ Berouně, každoročně přijímáme studentky na pedagogické praxe. Při posuzování školní znalosti, nevyhraněné laterality či výchovných problémů spolupracujeme s PPP Kladno – Mgr. K. Peškovou a PhDr. T. Vodičkovou.

Provozní pracovnice:

Šircová Miroslava                  uklizečka

Jašurková Zuzana                   uklizečka

topič – zajišťuje KROS Kralupy

údržbář – zajišťuje městys Zlonice

Podrobnější informace příloha č. 3.

Školní jídelna:

Žebrová Jitka                         vedoucí ŠJ

Kořánová Jitka                       kuchařka

Jašurková Zuzana                   kuchařka

Podrobnější informace, pracovní doba – příloha č. 3.

3.7 Spoluúčast rodičů

Práva, povinnosti a spolupráce s rodiči vychází ze Školního řádu.

Spolupracujeme s rodiči na optimalizaci jednotného výchovného působení na dítě. Respektujeme prvotní a nezastupitelnou roli rodiny ve výchově. Zajímáme se o názory a postřehy rodičů, navzájem se informujeme o projevech a rozvoji dítěte a korigujeme pedagogické působení.

Rodiče mají možnost podílet se na dění ve třídách i v MŠ, účastnit se různých programů, činností a společných akcí, kde jejich aktivní spolupráci a zapojení velmi vítáme. Informujeme je o všem, co se ve škole děje (informační nástěnky, www stránky, společná posezení, třídní schůzky, individuální pohovory, aj.). Pedagogické pracovnice individuálně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání, současně však chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis (spolupráci s PPP) i osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání (články, publikace, knihy).

3.8 Ekonomické podmínky

Mzdové náklady jsou kryty dotací ze státního rozpočtu, mzdovou agendu zpracovává účetní firma. Provozní náklady z velké části zajišťuje zřizovatel, na části neinvestičních provozních nákladů se úplatou za předškolní vzdělávání podílejí i rodiče zařazených dětí. Čerpání a hospodaření s provozními náklady zpracovává účetní firma.

Opravy budovy financuje MŠ z rozpočtu MŠ, investiční náklady hradí zřizovatel.

Vstupné na kulturní akce platí rodiče dětí. Doplňkovou činnost nemáme.

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP PV. Opíráme se o nové poznatky vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku. Vycházíme z modelu osobnostně orientované pedagogiky a individuálního přístupu. Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání jako základ přirozeného poznávání, posilování přirozených poznávacích cílů, prožitkové učení, rozvoj vztahu k přírodě a komunikativních dovedností dětí. Rozvíjíme pracovní schopnosti a dovednosti dětí, poznávání a experimentování, tvoření pojmů, myšlenkové operace. Specifickou pozornost věnujeme získávání klíčových kompetencí dětí, které děti potřebují jak pro své úspěšné pokračování v systematickém vzdělávání, tak i pro další životní etapy a celoživotní učení.

Filozofií naší školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvořivého jedince cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního učení a vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami i o děti zdravé. Zaměřujeme se na bližší poznávání okolí i světa kolem sebe a jeho propojení s přírodou.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Péči věnujeme spolupráci s rodiči a veřejností / společné akce, rozhovory, konzultace, konzultační hodiny, apod./, i jejich informovanosti /několikrát ročně vydáváme články ve Zlonickém zpravodaji/.

Pro realizaci vzdělávání využíváme zejména:

Školní klima, které tvoří příznivá atmosféra, estetické prostředí a zejména citlivý a vnímavý přístup dospělých k dětem. V atmosféře rovnosti, důvěry, optimismu, porozumění a spolupráce se děti cítí bezpečně, příjemně, jsou aktivní a mají zájem o vzdělávací činnosti.

Prožitkové učení je spontánní učení pomocí hry nebo činnosti, ke které je dítě vnitřně motivováno a citově ji prožívá.

Integrované bloky a tematické celky /zpravidla týdenní až čtrnáctidenní/, se vzdělávacími záměry. Děti vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, možnostem a vzdělávacím potřebám dětí předškolního věku.

Individuální přístup – každé dítě má možnost vyvíjet se a učit vlastním tempem. Učitelky mu nabízejí v různých oblastech pestrou nabídku dle jeho momentálních možností, potřeb a zájmu.

Spolupráce s rodinou je stavěna na bázi vzájemného partnerství, na důvěře, spolurozhodování a vzájemné odpovědnosti.

Nadstandardní odpolední zájmové aktivity – na přání rodičů nabízíme dětem odpolední aktivity /vychází z dotazníkového šetření 6/2015/, které vedou kmenové pedagogické pracovnice v rámci svého úvazku /efektivita využívání pracovní doby v odpoledních hodinách/.

 • Logopedická prevence za přítomnosti rodičů pod metodickým vedením klinické logopedky Mgr. Merklové vede Mgr. J. Dvořáková; 1x týdně

obsah: gymnastika mluvidel, procvičování mluvidel, individuální práce dle metodického pokynu klinické logopedky,…

 • „Mrštný jazýček“ skupinová logopedická prevence, vede logopedická asistentka A. Cirusová, 1x za 14 dní,

obsah: skupinová gymnastika mluvidel, říkadla, grafomotorika,…

 • „Předškoláček“ skupinová zájmová aktivita pro předškoláky vede V. Teimlová, 1x za 14 dní,

obsah: analyticko-syntetické činnosti, rozvoj logického myšlení, hledání řešení, hledání jiných možností a variant, hry s pravidly,…

 • „Pastelka“ výtvarně pracovní aktivita vede H. Šimková, 1x za 14 dní,

obsah: rozvoj fantazie a tvořivosti při výtvarných a tvořivých činnostech, seznamování s novými postupy a technikami,…

 • „Orientální tanečky“ hudebně taneční aktivita vede D. Košťálová, 1x za 14 dní,

obsah: správné držení těla a dýchání, sladění pohybu s hudbou, koordinace pohybů, seznamování s kulturou jiných národů,…

Tradice MŠ, slavnosti a mimořádné dny vytváří hodnotové a vztahové zázemí dětí. V rámci známých a společně uznávaných tradic se dětem daří prohlubovat vrstevnické vztahy, kamarádství, sounáležitost se skupinou a mateřskou školou.

 • třídní oslavy svátků a narozenin dětí
 • návštěva divadel, divadla v MŠ, návštěvy dalších kulturních akcí
 • mikulášské besídky s nadílkou
 • pečení vánočního cukroví
 • vánoční zvyklosti, nadílka v MŠ, slavnostní tabule
 • karneval v MŠ
 • návštěvy kamarádů z jiné MŠ
 • tvořivá odpoledne s rodiči
 • velikonoční zvyky a tradice
 • oslavy MDD
 • fotograf v MŠ – tablo předškoláků
 • sportovní hry
 • slavnostní ukončení školního roku v PAD
 • výstavy výtvarných i pracovních výrobků dětí
 • turistické vycházky do blízkého okolí
 • exkurze a návštěvy – ZŠ, ÚM Zlonice, PAD, knihovna, zaměstnání rodičů, aj.

Dle nabídky se účastníme hudebních, výtvarných i recitačních soutěží, ve kterých prezentujeme naši MŠ a býváme úspěšní.

V MŠ probíhají v odpoledních hodinách i další aktivity, které vychází ze zájmu rodičů a jsou za úplatu. Aktivity vedou lektorky DDM „Ostrov“ Slaný, které jsou pedagogicky způsobilé a rodiče podepsali zmocnění k odvádění dítěte do zájmových kroužků – příloha č. 16.

 

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Společné integrované celky

V průběhu školního roku společně s dětmi prožíváme různá období spojená s přírodními zákonitostmi, společenskými událostmi a školními tradicemi. Některé se konají průběžně, jiné v pravidelných intervalech, některé jen v určitém období, ke kterému se vztahují.

Integrované celky (4) jsou společné pro všechny třídy MŠ. Tyto celky učitelky rozpracovávají v rámci třídních programů do kratších tematických bloků. Rozsah a náročnost činností dětí přizpůsobují jejich věkovým a vývojovým možnostem, zájmům a aktuálnímu dění v okolí i ve světě.

ŠVP PV                U NAŠÍ JABLOŇKY“

 1. Dobré ráno, dobrý den, do školky jdu s úsměvem
 1. Sníh, led, mráz – nastal zimní čas
 1. Kouzelnými vrátky jdeme do pohádky
 1. Vydáme se letem, celým naším světem

Součástí každého integrovaného celku je společný projekt pro všechny třídy MŠ.

1.

Dobré ráno, dobrý den, do školky jdu s úsměvem

Cíle integrovaných bloků:

Seznámit se s novým prostředím, navázat vztahy s dětmi i dospělými, podílet se na tvorbě třídních pravidel.

Poznat lidské tělo, jeho vývoj a posilovat povědomí o zdraví a jeho ochraně.

hlavní cíle
 • seznámit se s novým prostředím, dětmi, dospělými
 • navázat první vztahy s dětmi i dospělými, znát děti jménem
 • postupně přivykat pravidelnému rytmu činností
 • podílet se na tvorbě třídních pravidel a rituálů, vnímat je a respektovat
 • seznamovat kamarády se svou rodinou
 • rozvíjet a usměrňovat přiměřenou fyzickou aktivitu – provádět přirozená i zdravotní cvičení, pohybové hry, vycházky
 • experimentovat, rozvíjet smysly
 • vnímat změny v přírodě – zahrádka, pole, les
 • poznávat činnosti lidí, hovořit o práci rodičů, jiných lidí
 • rozvíjet fantazii a tvořivost
 • poznat lidské tělo, jeho části, vývoj a změny
 • rozvíjet vztahy mezi dětmi – přátelství
 • učit se správnému a bezpečnému chování na silnici, na hřišti,

v lese, při setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy

 • hledat poučení v knihách
 • učitelky: zjistit úroveň poznatků a dovedností, dispozic jednotlivých dětí, jejich zájmů a silných stránek
vzdělávací obsah okruhy činností a poznatků kdo jsem a kam patřím, moje značka, kdo je můj kamarád, co je to přátelství MPP, každý jsme jiný, setkání s jabloňkou, co děláme celý den, moje oblíbená hračka, každá věc má své místo, věci kolem nás, jak se to dělá, jak se domlouváme, co už umím, budeme si hrát, moje rodina, okolí MŠ, péče o jabloňku, obec Zlonice,

 

pohybové hry, hry s pravidly, experimentování s materiály výtvarnými i přírodními, zvuky, vycházky a výlety, kdo pracuje na zahrádce a na poli, ovoce a zelenina, pozorování jabloňky, zvířátka na poli a v lese, barvy podzimu, charakteristické podzimní počasí, co si oblékneme, říkanky, písničky, dramatizace, podzimní strašidla,

 

každý je jiný, JÁ, TNH, návštěva u lékaře, návštěva v ZŠ – přírodopisný kabinet, fotografie, sportovní činnosti, pohybové hry, dopravní hry, značky, výtvarný projekt, práce s encyklopediemi a pracovními listy, sebeobsluha – hygiena – stolování, nemocná zvířátka, nemocná jabloňka – ekologie, aj.

 

očekávané výstupy:

 • orientovat se ve třídě, MŠ i dalších prostorách budovy, brát si hračky a uklízet je na místo
 • projevovat své potřeby, vyjadřovat přání, komunikovat
 • orientovat se v okolí MŠ
 • zvládnout základní sebeobsluhu
 • umět spolupracovat, vnímat výkon druhého
 • rozvoj slovní zásoby, kvality řeči, zapamatování říkadel
 • rozvoj povědomí o zdravé výživě
 • rozvoj povědomí o zdravém životním stylu
 • rozvoj povědomí o ochraně zdraví svého i ostatních

2.

Sníh, led, mráz – nastal zimní čas

Cíle integrovaných bloků:

Seznamovat se s tradicemi, zabývat se hodnotami lidských vztahů.

Poznávat roční období, seznamovat se s péčí člověka o přírodu, učit se spolupracovat při činnostech

i kolektivní hře, dodržovat společně vytvořená pravidla.

hlavní cíle ·         učit se spolupracovat při kolektivní hře, přijímat různé role ve hře, prosazovat svoje zájmy, umět se i podřídit

 • učit se kombinovat různé druhy stavebnic a materiály, experimentovat, nebát se využívat fantazii, tvořivost, neobvyklé kombinace barev
 • rozšiřovat zásobu pohybových her, námětů činností v herně i venku
 • poznávat zimní období, vlastnosti sněhu a ledu
 • seznamovat se s péčí člověka o přírodu a zvířata v zimě
 • navštívit školu a porovnávat prostředí
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • chápat prostorové pojmy
 • rozlišovat elementární časové pojmy
 • učitelky: přehled o rozvoji dítěte

 

vzdělávací obsah okruhy činností a poznatků moje rodina a já, vývoj: narození – stáří, Sv. Martin, Mikuláš, čert, anděl, vlastní sebehodnocení, moje vánoční přání, zhotovování dárků, vánoční těšení, jak se chystáme na Vánoce, vánoční zvyky, koledy, výzdoba, přípravy, pečení, pokusy – experimenty, společné posezení u vánočního stromečku s rodiči,

experimenty se sněhem a ledem, veselý sněhulák, sáňkování, koulování, zimní sporty, krmení ptáků, pozorování jabloňky, práce s knihami a encyklopediemi, četba a dramatizace pohádek, na školu, u zápisu, návštěva školy, nebezpečí kolem nás – MPP, třídění odpadu, výtvarně pracovní projekty,

očekávané výstupy:

 • formulovat myšlenky, přání
 • učit se zdrženlivosti při plnění svých přání
 • vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu / přijetí, povzbuzení, ocenění /
 • šetrně zacházet s věcmi, samostatně uklízet
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • částečně chápat prostorové pojmy
 • chápat elementární časové pojmy

3.

Kouzelnými vrátky, jdeme do pohádky

Cíle integrovaných bloků:

Rozvíjet zájem o české tradice, seznamovat se životem na vsi, ve městě, s prací rodičů, řemesly,

pozorovat a poznávat přírodu.

Rozšiřovat aktivní zásobu pohádek, písní, dramatizací.

hlavní cíle ·         seznamovat se s výtvarnými, hudebními, literárními a divadelními prvky

 • rozšiřovat aktivní zásobu pohádek, písní a dramatizací
 • vědět, když je problém přes jeho síly, požádat o pomoc
 • rozvíjet zájem o české tradice, učit se vyhledávat informace, aktivně se podílet na organizaci vlastní akce – přípravy, výroba masek, rozvíjet jemnou motoriku, …
 • seznamovat se s životem na vsi – řemesla, životní a pracovní podmínky, rozdíly vesnice – město
 • pozorovat a poznávat přírodu, rostliny, domácí zvířata a jejich mláďata
 • seznamovat s vlivem člověka na životní prostředí, ochrana přírody – ekologie
 • provádět pěstitelské práce, setí, péče o rostliny, pokusy s rychlením, proutky
 • poznávat květiny a stromy
 • seznamovat se s tradicemi Velikonoc – aktivně se podílet na jejich přípravách
 • dodržovat dohodnutá pravidla, učit se je předávat
 • zdokonalovat koordinaci oko – ruka
 • orientovat se v prostoru, pořadí počtu prvků, řešit labyrinty, logické úlohy
 • orientovat se v ročních obdobích, změnách, získávat nové zkušenosti
vzdělávací obsah okruhy činností a poznatků pohádky, dramatizace, divadla, město – vesnice, kde pracují rodiče, řemesla, experimenty – pokusy, nebezpečí kolem nás – úrazy, pravidla, prevence, otrava, oheň, BESIP, zvířata, cizí lidé – MPP, návštěva knihovny, masopustní masky a jejich výroba, masopust, písně a tanec, zábavné hraní – společenské, hlavolamy, rébusy, pohybové a dramatizující hry, pranostiky, pohádky,

kalendář přírody, probouzení „naší jabloňky“, co všechno umí voda, zvířata a jejich mláďata, co do přírody nepatří MPP, třídění odpadu, na zahradníky, setí – sázení – přesazování, nářadí – stroje, zahrada – louka – les, velikonoční zvyky – kraslice, pomlázky, co by se stalo kdyby …, pracovně výtvarné činnosti,

 

očekávané výstupy:

 • uvědomovat si nebezpečí kolem sebe
 • zkvalitňovat soulad pohybu a hudby, učit se taneční držení a kroky
 • dodržovat dohodnutá pravidla, učit se je předávat ostatním
 • postupně zdokonalovat koordinaci oka – ruky
 • částečně se orientovat v prostoru, pořadí počtu prvků, řešit labyrinty, logické úlohy
 • rozvoj vlastního vyjadřování /zvýšená kvalita/

 

4.

Vydáme se letem, celým naším světem

Cíle integrovaných bloků:

Seznamovat děti s místem kde žijí, s vlastí, s historií i současností.

Zajímat se o různé oblasti země, poznávat zvířata, rostliny, respektovat různé rasy lidí

a jejich odlišnosti.

hlavní cíle
 • rozšiřovat okruh zájmů, v námětových hrách uplatňovat vlastní konkrétní poznatky, zkušenosti a nápady
 • učit se spolupracovat v rámci větších skupinek, přijímat náměty druhých a uzavírat kompromisy, respektovat různá řešení, vnímat druhého jako inspiraci
 • orientovat se v dopravních situacích, seznamovat se s dopravními značkami, pravidly a respektovat je, znát dopravní prostředky a jejich účel
 • seznamovat děti s vlastí – hlavní město, historie, prezident, symboly
 • zajímat se o různé oblasti Země, cizí kraje, poznávat cizokrajná zvířata a jejich typické vlastnosti
 • poznávat a respektovat různé rasy lidí, jejich zvyky a odlišnosti
 • chápat cestování jako možnost získávání informací, uvědomovat si odlišnou řeč, možnosti nonverbální komunikace
 • rozvíjet růst aktivity, zájmu o vybranou činnost, délku a intenzitu soustředění, vůli po dokončení
 • poznávat letní období, charakteristické znaky
 • pozorovat jabloňku /změny, škůdci, ošetření/
 • zabývat se sledováním počasí
 • poznávat drobné živočichy, jejich vývoj a růst, chránit je
 • sportování a hry v přírodě
 • seznamovat se s nebezpečími a ochranou člověka před nimi
 • učitelky: zjistit úroveň poznatků a dovedností jednotlivých dětí
vzdělávací obsah okruhy činností a poznatků hry s dopravními pravidly MPP, výtvarně-pracovní projekty, Zlonice historie – současnost, ČR – Praha, pověsti, země, hory, řeky, moře, oceány, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír, vznik planety, dinosauři, věda, technika, vynálezy, ZOO, sportování, turistika, výlety, rozsáhlejší námětové celky, MDD,

 

léto v přírodě, o jabloňce, kalendář počasí, hry na zahradě i v přírodě, stavitelé – svět z písku, louka, včelka Mája, ploštice Ruměnice, mravenci a ti druzí, co dokáže voda, nebezpečí u vody i v přírodě MPP, prázdniny, sportování, hry s vodou, pokusy a hry s přírodninami,

 

očekávané výstupy:

 • uvědomovat si svá práva i práva druhých
 • uvědomovat si nebezpečí na silnici BESIP
 • mít povědomí o historii a současnosti
 • respektovat různé rasy lidí a jejich zvyky a odlišnosti
 • umět se soustředit, dokončí svou práci
 • mít pozitivní vztah k přírodě
 • mít elementární informace z ekologie

U předškolních dětí navíc průběžně rozvíjíme jejich schopnosti pro další vzdělávání.

Cílem je:

psychika
 • rozvíjet sebepoznávání a sebepojetí
 • získávat a usměrňovat sebevědomí
 • poznávat své pocity a pojmenovat je
 • přijímat změnu, možnosti i jiné varianty
 • přijímat úkoly
sociální chování
 • cíleně získávat a budovat kamarádské vztahy
 • spolupracovat s kamarády, umět pomoci, soucítit
 • respektovat pravidla
 • učit se řešit konflikty
 • komunikovat s dětmi i před skupinou
 • spolupracovat a komunikovat s dospělými, umět se zeptat, požádat
tělesný rozvoj
 • mít radost z pohybu, zvyšovat fyzickou zdatnost
 • rozvíjet smyslové vnímání
 • věnovat pozornost správnému postoji, chůzi a sezení
 • chápat pojem zdraví
 • znát nebezpečné situace a vědět jak je řešit
 • rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku

 

estetický a pracovní rozvoj
 • samostatnost
 • zvládat manipulaci s náčiním a materiálem
 • rozvoj tvořivosti a fantazie
 • učit se dodržovat pracovní postup, dokončovat, uklízet
 • učit se hodnotit svoji činnost, snahu a výsledek
 • učit se být tolerantní k výsledkům druhých
vědomosti a volní předpoklady k učení
 • rozšiřovat oblasti znalostí a poznatků
 • orientovat se v čase
 • řeč je dominantní komunikační prostředek – správná výslovnost
 • zdokonalovat rozvoj sluchu, gramatického citu, slovní zásoby
 • upřesňovat prostorové představy
 • rozvíjet chuť a touhu po vzdělání
 • zvládat početní představy, labyrinty, vnímat a rozlišovat tvary
 • soustředit se, umět reagovat na pokyn, udržet pozornost
 • dokončovat práci
 • dokázat si úmyslně zapamatovat

 

Zvláštní vzdělávací nabídku mají děti s odkladem školní docházky, kde probíhá jejich rozvoj podle individuálního vzdělávacího plánu.

V případě zařazení dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do MŠ budou pracovnice MŠ respektovat individuální potřeby a možnosti každého dítěte. Vzdělávání individuálně integrovaného žáka se bude uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího programu, který třídní učitelky vypracují před nástupem dítěte do mateřské školy. Při jeho realizaci boudou vycházet z učebních dokumentů školy, závěrů speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a doporučení odborného lékaře dítěte, současně zohlední názor i zákonného zástupce dítěte.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

V případě zařazení mimořádně nadaných dětí do MŠ bude školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, přizpůsoben mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněn nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí.

 

 1. EVALUACE
 1. Pedagogická oblast

Základní podmínky každého dílčího tematického celku:

 • Vychází ze ŠVP, prožitku dětí, jejich zájmu a pedagogického záměru učitelky.
 • Přispívá k rozvoji skupiny, obohacuje prožívání dětí.
 • Umožňuje rozvoj každého jednotlivého dítěte a to ve všech oblastech.
 • Je prostředkem ke vzdělávání dětí.
 • Počítá se změnou, pružně reaguje na podněty a přání dětí, rodičů.

Tematický blok

Činnosti realizované v tematickém bloku učitelka hodnotí jak z hlediska souladu s rámcovým i školním vzdělávacím programem, z pohledu přínosu pro děti, což je nejdůležitějším aspektem a podkladem pro její další práci.

Co a jak: soulad TVP s plánovanou činností, zájem dětí o dané téma, přínos pro rozvoj skupiny, reakce a spolupráce dětí, co se nepodařilo a proč, návrhy pro příště,…

Kdo: každá učitelka.

Termín: po skončení tematického bloku.

Forma: poznámky k plánu.

Integrovaný celek

Co a jak: zájem o téma ze strany dětí, naplňování plánovaných cílů, splnění záměru pedagoga, pestrost a vyváženost činností, rozvoj osobnosti, spolupráce s rodiči, náměty na další téma, projevená přání dětí,…

Kdo: společně obě učitelky na třídě.

Termín: po skončení integrovaného bloku.

Forma: písemně do předtištěného formuláře.

 

Soulad TVP a ŠVP

Co a jak: akce školy a koordinace s akcemi třídy, zapojení rodičů do činností ve třídě, bezpečnost, zdraví, klima, podmínky, organizace,…

Kdo: všechny pedagogické pracovnice.

Termín: po skončení integrovaného celku.

Forma: ústně na pedagogické radě.

Rozvoj dětí

Co a jak: u každého dítěte posuny ve vývoji, vyhodnotit zápisy z pozorování, uspořádat portfolio, založit zápisy z konzultací s rodiči, stanovit další postup,…

Kdo: společně obě učitelky na třídě.

Termín: 3x ročně, u dětí s individuálním plánem a dětí talentovaných – měsíčně.

Forma: hodnotící arch, IP + talentované děti – připravené tiskopisy.

Vlastní pedagogická práce a klima školy

Co a jak: metody, postupy, dovednosti, znalosti, ověřování a aplikace nových poznatků, vzájemná pomoc a spolupráce pedagogických pracovnic, práce učitelek v praxi, jejich pedagogické kompetence,…

Kdo: pedagogické pracovnice, ředitelka školy.

Termín: v průběhu školního roku dle akcí školy, hospitace, hospitace na pozvání.

Forma: diskuse s vedením MŠ, konzultace na pedagogických radách, osobní pohovory, hospitace,…

Osobní rozvoj pedagogů

Co a jak: plán vzdělávání, rozvoj odborných znalostí a dovedností, vzdělávání, absolvované semináře, školení, studium, literatura,…

Kdo:všechny pedagogické pracovnice.

Termín: dle termínů pedagogických rad, vzdělávacích akcí, seminářů.

Forma: přenos informací a předávání poznatků z DVPP, samostudia, diskuse s ostatními pedagogickými pracovnicemi,…

 1. Oblast spolupráce s rodiči

Co a jak: náměty rodičů k práci dětí, dotazníky pro rodiče a jejich vyhodnocení, sponzorství, dary, konzultace s rodiči,…

Kdo: ředitelka.           Termín: 1x ročně.

Forma: písemně výroční zpráva.

Co a jak: zapojení rodičů do společných akcí, konkrétní akce rodičů, vstupy do tříd, zakládání fotodokumentace společných akcí, kronika, postupný adaptační proces,…

Kdo: pedagogické pracovnice.          Termín: průběžně.

Forma: písemně /fotoalbum, kronika/, ústně.

C: Oblast podmínek MŠ pro kvalitní uskutečňování ŠVP

Organizační podmínky

Co a jak:

a/ přijímání dětí, doba provozu, režim dne

b/ stravování dětí

c/ individuální potřeby dětí

Kdo: a/ ředitelka, b/ vedoucí ŠJ, c/ IP učitelky

Termín: a/1x ročně, b/měsíčně, c/ průběžně

Forma:a/ písemně, b/ústně s vedoucí ŠJ, c/ na pedagogické radě.

Materiální podmínky

Co a jak:

a/ budova, prostory pro děti, soulad s předpisy KHS

b/ využití školní zahrady, vybavenost

c/ vybavenost metodickými a didaktickým pomůckami, modernizace

Kdo: ředitelka, pedagogické pracovnice, provozní pracovnice.

Termín: a/ 1x ročně při BOZP, ostatní průběžně.

Forma: a/ školení BOZP, b/c/ písemně – výroční zpráva.

Psychologické podmínky

Co a jak:

a/ adaptace dětí

b/ respektování potřeb dětí

c/ klima školy

Kdo: všechny pracovnice MŠ, ředitelka.

Termín: září, říjen, průběžně.

Forma: ústně, pozorování, hospitace.

Personální podmínky

Co a jak:

a/ normativní počty zaměstnanců, kvalifikovanost, zástupy, aktivita

b/ personální zajištění, vzdělávání pracovníků

c/ kvalita výkonu práce všech pracovníků MŠ

d/ autoevaluace práce

Kdo: a/b/c/ ředitelka, d/ všichni.

Termín: a/b/d/ 1x ročně – pedagogická rada, c/ hospitace, dle potřeby.

Forma: a/b/ písemně – výroční zpráva, c/d/ ústně – pedagogické pracovnice písemně.

Ekonomické podmínky

Co a jak:

a/ sledování mzdových a provozních výdajů

b/ mzdová nákladovost, čerpání rozpočtu, soulad s potřebami provozu

c/ náklady na provoz, závazky a pohledávky, FKSP, stavy účtů

d/ opravy, nákup a obnova vybavení

Kdo: ředitelka, d/ všechny pracovnice.

Termín: měsíčně.

Forma: závěrky, výkaz P1-04, výkaz zisku a ztráty, výroční zpráva, statistická hlášení,…

 1. ŠVP JAKO CELEK

ŠVP bude 1x ročně hodnocen na pedagogické radě za přítomnosti pedagogických i provozních pracovníků MŠ / termín – srpen – zahajovací rada / dle potřeby i mimo tento termín.

Vlastní hodnocení školy 1x za tři – čtyři roky do 31. 10. na pedagogické radě.

 

Mgr. Dvořáková Jana

ředitelka MŠ „Masarykovy dětské školky“

Podpořte nás na sociálních sítích: