Archiv autora: Administrátor

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY „MASARYKOVY DĚTSKÉ ŠKOLKY“ ZLONICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

 

Zahájení provozu

 • Mateřská škola zahájí svou činnost dne 1. 9. 2020 v plném rozsahu.
 • Od dětí před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Příchod do mateřské školy bude probíhat standardním způsobem /tzn. škola se otevírá od 6,15 hodin/.
 • Počty dětí ve třídách nejsou žádným způsobem omezeny.

Vzhledem k doporučení MŠMT o omezení přístupu zákonných zástupců dětí a dalších osob do budovy školy, prosíme rodiče, aby dítě doprovázel pouze jeden rodinný příslušník.

 

Obecné informace k provozu školy

Na začátku školního roku budeme prostřednictvím třídních učitelek aktualizovat kontakty na zákonné zástupce dětí.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Hygienická pravidla

Při příchodu do budovy si každé dítě /v doprovodu zákonného zástupce/ důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, případně provede dezinfekci rukou. U vstupu do mateřské školy a v každé třídě budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Povinnost nosit roušky v prostorách mateřské školy se bude odvíjet od aktuálně platného nařízení ministerstva zdravotnictví.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

a/ Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, pak dítě není vpuštěno do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

b/ příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost škola neprodleně oznamuje zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti okamžitého vyzvednutí a odchodu dítěte z mateřské školy,

c/ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole– dítě je neprodleně umístěno do předem připravené samostatné místnosti, aby bylo izolováno od ostatních přítomných ve škole. Je povinno nasadit si roušku a současně je informován zákonný zástupce dítěte o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

Ve všech uvedených případech mateřská škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění /rýma, kašel/, je umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, zákonný zástupce dítěte, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

Školní stravování

Mateřská škola zdůrazňuje nutnost mytí /případně dezinfekci/ rukou před odebráním stravy.

 

Specifická opatření školy

Mateřská škola se bude v případě nutnosti řídit specifickými doporučeními vyplývajícími ze stupňů pohotovosti uváděných v tzv. semaforu.

 

Ve Zlonicích 28. 08. 2020

Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka školy

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V Mateřské škole “Masarykově dětské školce“ ve Zlonicích zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v období od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

K zápisu je třeba doložit následující doklady:

 1. žádost o přijetí dítěte do MŠ
 2. evidenční list
 3. prohlášení o řádném očkování
 4. rodný list dítěte /kopie/
 5. očkovací průkaz dítěte /kopie/

Aktuální doklady /1-3/ si můžete od 27. 04. 2020 stáhnout na webové stránce MŠ v záložce „ke stažení“.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku /+ ostatní doklady/ je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: po telefonické dohodě.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na úřadu městyse, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované („prohlášení o řádném očkování“ – vzor webové stránky),
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování /prohlášení o řádném očkování a kopií očkovacího průkazu/ nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Doporučení: vyplňte všechny kolonky, nezapomeňte se podepsat, uveďte na sebe kontakty, abychom s vámi mohli spolupracovat.

 

Těšíme se na VÁS.

Mgr. Dvořáková Jana, ředitelka

 

 

Podpořte nás na sociálních sítích:

Aktuální termíny vydávání žádostí o ošetřovné!

„Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let“ budeme vydávat:

 • v pondělí 23.03. 2020 od 8,00 do 10,00 hodin
 • v úterý 24.03. 2020 od 8,00 do 10,00 hodin
 • v pondělí 30.03. 2020 od 8,00 do 10,00 hodin.

Další termíny průběžně upřesníme.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 03. 2020 „bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí“.

Sledujte naše webové stránky! Vše budeme pravidelně zveřejňovat!

TIP: Zaregistrujte se k odběru novinek a my Vám pošleme email vždy, když zveřejníme nový příspěvek: http://www.mszlonice.cz/odber-novinek/

Mgr. Dvořáková Jana

 

Podpořte nás na sociálních sítích: